X Bezárás

Olvasási beállítások

Láthatósági beállítások megnyitása

Alapító okirat

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1.    Az alapító neve: Bieber József
    Az alapító anyja neve:
    Az alapító lakóhelye:

2.    Az alapítvány neve:    Együttlátók Alapítvány
    
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: Common View Foundation

3.    Az alapítvány székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 59. földszint 2.

4.        Az alapítvány honlapjának címe: www.egyuttlatok.hu    

5.    Az alapítói induló vagyon:    ...... Ft, azaz ......forint                          
                                                     készpénz, amelyet az     alapító teljes egészében rendelkezésre
                                                     bocsátott.

6.    Az alapítvány célja:

Látássérült személyek társadalmi integrációjának és reintegrációjának előmozdítása és segítése látássérült és látó emberek számára, inkluzív szemlélettel  szervezett programok, képzések és továbbképzések, tanfolyamok, tréningek, valamint rendezvények szervezése által, amelyek célja, hogy látássérült és látó személyek közötti megismerés és kommunikációs – együttműködést elősegítő technikákat megismertetése, az akadálymentes kommunikációt és együttműködést elősegítse, illetve szabadidős tevékenysége speciális módon történő szervezése.
Speciális módszerekkel és eszközökkel megvalósuló rehabilitációs/elemi rehabilitációs egyszemélyi és csoportos kurzusok szervezése látássérültek számára az önálló életvitel elősegítése érdekében.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok és kurzusok szervezése.

Inkluzív szemléletű, akadálymentes közösség építése látássérült specifikus módon megszervezett, látók számára is teljes élményt nyújtó programok és rendezvények által.

Mind egyéni, mind közösségi szinten történő kibontakozás érdekében a különböző foglalkozásokon résztvevők testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése, önismeretben való növekedésének támogatása, a tudatos életvezetés motiválása, szemléletformáló és értékközvetítő programok szervezésével.

7.        Az alapítvány tevékenysége:

7.1./  Hitéleti tevékenységek

7.2./ Világnézettől független tevékenységek

        7.2.1./ Rehabilitációt/elemi rehabilitációt támogató tevékenységek

        7.2.2./ Önismereten alapuló, személyiségfejlesztő és egészségvédő klubfoglalkozások

        7.2.3./ Értékközvetítő, ismeretterjesztő, kulturális jellegű klubfoglalkozások a                     látássérült és látó személyek életmódjának és szükségleteinek megismertetése, közelítése érdekében

        7.2.4./ Kézműves és egyéb alkotó tevékenységek szervezése, a létrehozott termékek                 értékesítése
 
        7.2.5./ Szórakoztató/rekreációs jellegű klubfoglalkozások

        7.2.6./ Kapcsolatteremtő/közösségépítő rendezvények

7.3./ Egyéb rendezvények szervezése

A tevékenységekkel összefüggésben inkluzív szemléletű előadások, tréningek, tanfolyamok, képzések, továbbképzések, konferenciák, munkahelyi és iskolai közösségépítő programok, egyéni konzultációs alkalmak, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása.

7.4./ Képzésfejlesztés

Az Alapítványi céloknak és tevékenységeknek megfelelő tárgykörökben módszertani anyagok, kurzusok kidolgozása, fejlesztése (esetenként akkreditáltatása) az alapítvány inkluzív szemléletének és tevékenységeinek országhatárokon belül és kívül minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.

7.5./ Módszertani és egyéb kiadványok elkészítése, szerkesztése és terjesztése

A tevékenységekhez kapcsolódva igény szerinti Braille-írásos és síkírásos kiadványok, könyvek, egyéb segédletek, valamint információs füzetek, tájékoztatók készítése, kiadása, különböző játékgyűjtemények, rejtvényfüzetek és egyéb eszközök adaptálása, létrehozása, forgalmazása, illetve értékesítése.

7.6./ Segédeszközök, módszertani segédletek, speciális játékeszközök elkészítése, szerkesztése és terjesztése

A tevékenységekhez kapcsolódva különböző, az önálló életvitelt és munkavégzést, valamint igényes  szabadidős tevékenységet segítő segédeszközök beszerzése, módszertani segédletek előállítása, valamint játékeszköz-adaptációk, játékeszköz fejlesztése, tervezése, elkészítése és forgalmazása; továbbá kézműves termékek létrehozása, forgalmazása.

7.7./ Rehabilitációs foglalkoztatás, önkéntesség:

Az alapítvány a meghatározott céljainak és tevékenységeinek megvalósítása érdekében foglalkoztatási rehabilitációs tevékenység keretében olyan megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat, akik a fentiekben részletezett feladatokat rehabilitációs foglalkoztatás keretében képesek megvalósítani; valamint a közhasznú tevékenységek ellátása érdekében közérdekű önkéntes tevékenységet szervezhet, továbbá ilyen tevékenység keretében önkénteseket fogadhat, és önkéntes tevékenység kedvezményezettje lehet.

7.8./ Pályázatok, támogatások iránti eljárásban történő részvétel, adományok gyűjtése az alapítvány céljainak megvalósítása és az alapítvány tevékenységeinek támogatása érdekében

Az alapítvány a céljainak és tevékenységeinek megvalósítása érdekében szükséges anyagi forrásokat és tartós támogatókat szerez, valamint adományokat gyűjt és pályázatokon vesz részt.

8.    Az alapítvány jellege:

8.1./     Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9.       Az alapítvány időtartama:
    
         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása:

10.1./     Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./     Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./     Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./     Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve:

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
    
           A kuratórium elnöke:
            név: Bieber Mária
            lakcím:    
            anyja neve:

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
            név: Knoska Györgyné (született: Szabó Gyöngyi)
            lakcím:    
            anyja neve:

            név: dr. Szabó László
            lakcím:    
            anyja neve:

    A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

    A kuratóriumi tagság megszűnik:
-    a tag halálával,
-    lemondásával,
-    a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
-    a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
    
11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.4./     A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6./    A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.7./    A kuratórium tagjait a kuratóriumi tisztség ellátásáért díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
A kuratórium tagjai kuratóriumi tisztségük feladatkörébe nem tartozó, alapítványi célok megvalósítása érdekében megvalósított, szakmai tevékenységükért, így többek között képzések és kurzusok vezetéséért, illetve azok lefolytatásában való feladatok ellátásáért, módszertani és egyéb kiadványok tartalmi elkészítésében való részvételért, segédeszközök, módszertani segédletek, speciális játékeszközök alapítvány részére történő fejlesztéséért és kidolgozásáért az alapítvánnyal külön megkötött megbízási vagy egyéb jogviszonyon alapuló szerződés alapján díjazásban részesülhetnek.

12.      Összeférhetetlenségi szabályok:

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


Kelt: Budapest, 2020 év január hó 23. napján

_____________________________
Bieber József
alapító

Alulírott dr. Novák Rebeka ügyvéd

jelen létesítő okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. január 23. napján:

 

Letölthető fájlok

Név
Leírás
Fájltípus
Megtekintés
Alapító okirat
pdf
Alapító okirat megtekintése
Made by FortuNet
Oldal tetejére