X Bezárás

Olvasási beállítások

Láthatósági beállítások megnyitása

"Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!" Jegyzetek a dicsőítő imádságról (Elhangzott 2024. június 18-án, a Református Vakmisszió csendes hetén)

2024.06.20

"Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!"
Jegyzetek a dicsőítő imádságról
(Elhangzott 2024. június 18-án, a Református Vakmisszió csendes hetén)

1. Mit mondhatunk az imádságról?

- Milyen messze vagyunk Istentől?
- Egy imatávolságnyira.

1.1. Mi az imádság lényege?

Az imádság Kapcsolatot jelent Istennel, beszélgetést Istennel.
Az ima kommunikáció lélektől Lélekig: embertől Istenig és visszafelé is, tehát kölcsönösség jellemzi.
Kommunikáció: verbális és nonverbális. Nonverbális: jelenlét, gondolat, sóhaj, testtartás, szavakkal ki nem fejezhető jelenlét.
imádság tágabb értelemben a minden időben és helyzetben megélhető személyes találkozás, kapcsolat Istennel, az élet Urával és fenntartójával.
Ő az élet végső célja, aki véges életünknek végtelen távlatot ad szeretete által.

1.2. Az imádkozás módja szerint:

Imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával.
A szóval végzett imádság történhet halkan, hangosan vagy énekelve.
Ennek pár szavas formája a röpima.
Megkülönböztetünk kötött imádságokat és saját szavas imádságokat is.
A gondolattal végzett imádság például a benső vagy elmélkedő imádság (elmélkedés).
Ennek elmélyültebb változata a szemlélődés.

1.3. Tartalma, ill. célja szerint van:

hálaadó, dicsőítő, engesztelő és kérő, illetve közbenjáró imádság.
Imádkozhatunk közösségben vagy egyénileg is.

1.4. Felmerülő kérdések az imádsággal kapcsolatban még:

- Milyen gyakran imádkozzunk?

A Szentírás azt mondja: “Szüntelen imádkozzatok” (1.tessz 5, 17).
Vagyis: egész nap Isten jelenlétében éljünk, szüntelenül beszélgessünk Istennel.
Imádkozni bármilyen körülmények között lehetséges.
A Mennyei Atya gyermekei és Jézus Krisztus fogadott testvérei vagyunk, a Szentlélek ereje által a szentháromságos szeretetközösségbe bekapcsolódva tapasztaljuk meg Isten jelenlétét és az együttlét örömét.

- Elég-e, ha naponta többször is fohászkodunk Istenhez, és így megpróbáljuk gyakorolni a szüntelen imádságot?

Ez az imagyakorlat nagyon jó ugyan, de nem elégséges.
A hétköznapokban le kell foglalnunk bizonyos időket Isten számára.
Legyen ez napi rendszerességgel lefoglalt idő.
Ez az idő a napi teendők között meghatározott helyet foglaljon el: lehetőleg reggel és este minimum negyedóra időtartamban, melyet kizárólag Istennel töltünk.
Gondoljunk arra, hogy a nekünk kedves személyekkel sem csupán mosogatás, takarítás, utazás vagy egyéb tevékenység közben beszélgetünk, hanem ha igazán ki akarjuk fejezni figyelmünket, akkor leülünk, és kizárólag rá figyelve, neki szentelve az időnket beszélgetünk vele.
Ha este felkészülünk a reggeli imára, akkor reggel időben felkelünk és el tudjuk végezni imádságunkat. Egyébként előfordulhat, hogy elmarad a reggeli ima.

- Hol imádkozzunk?

„Amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozz!”
Ez elsősorban azt jelenti, hogy: a szívünk rejtekében imádkozzunk, szívből jövően, őszintén, mélyen.
Javasolt, hogy olyan helyen imádkozzunk, ahol Istenre tudunk figyelni, kizárjuk a külső körülményeket.
Mindenhol imádkozhatunk, de az imádság megszentelt helye a templom.

- Milyen hosszan imádkozzunk?
Soknak tartjuk a naponkénti kétszer 15 percet Istennel tölteni? Túl sok a feladatunk?

Nem tudjuk megtakarítani telefonunk feltöltési idejét.
Ha elhanyagoljuk a feltöltést, akkor akadályoztatva vagyunk az információkhoz jutásban, a kapcsolattartásban stb.
Ha meg akarjuk takarítani az ima idejét, biztosan legyengítjük a lelkünket, mert gyengül az Istenkapcsolatunk.
Ha Istennek ajándékozzuk véges életidőnknek ezt a naponkénti minimum kétszer 15 percét, Isten végtelen szeretetének forrásából fogunk meríteni, s Ő betölt erejével és Örömével, amely meghatározza egész napunkat, sőt egész életünket.

- Milyen testtartásban imádkozzunk?

Minden testhelyzetben lehet imádkozni, például napközbeni imák, fohászok alkalmával, vagy elalvás előtt, esetleg ébredés után. De a kiemelt reggeli és esti (vagy például a szentmisén való) imáknak vannak külső formái is.
Hétköznapi szituációkban is érezzük, hogy mondjuk egy kitüntetett személlyel nem beszélgethetünk lazán elfekve a díványon, ha például a főnökünkkel vagy püspökünkkel vagy más hasonlóan magas rangú személlyel találkozunk.
Akár orvosi vizsgálat közben is, kényelmetlen testhelyzetekben is imádkozhatunk.
Ugyanakkor az ima mélységére nagy hatással van a test tartása. Nem véletlen, hogy a különböző vallások imái is összeszedett testtartásúak: pl. a buddhistáké, vagy muszlimoké. A keresztények ősi testtartása a térdelés volt, összetett kézzel. Ma szokásos állva, kitárt karral imádkozni. Ezek segítenek a lelkünket felemelni.

2. A dicsőítő imádságról

2.1. Vers:
Árva György: ISTEN DICSÉRETE 

Véges szavammal végtelent dicsérek,
midőn lelkemet Hozzád emelem.
Az első, amit minden ember érthet:
hogy végtelenül jó vagy, Istenem!

Tőled származik a lét és az élet,
Tőled az akarat és értelem!
Van-e szebb cél, amiért ember élhet,
mint Téged dicsőíteni, Végtelen?!

Mindenkinél bölcsebb és okosabb vagy:
Szent vagy! a bűn nem férhet soha Hozzád,
s hatalmad eszem fel nem éri, oly nagy!
Amit mondasz, az színtiszta igazság,

sosem fogyhat el életed s erőd!
Áldjanak égben és földön levők!

2.2. De mi is a dicsőítő ima lényege?
Miért dicsérjük Istent?

Megfordulhat a fejünkben az a gondolat, hogy Istent azért dicsérjük, azaz azzal a hátsó szándékkal hízelegjünk neki, hogy elnyerjük irántunk való jóindulatát, és teljesítse kéréseinket.
Ez egy nagyon emberi elgondolás, de nagyon félrevisz, hamis gondolatmenet.
A dicsőítő ima lényege, hogy Istent Önmagáért dicsérjük.
A dicséret az az imaforma, mely Istent Istennek ismeri el.
Istent önmagáért dicsérjük, azért, mert van, nem pedig azért, mert valamit tesz.
Dicsőítjük Istent az általunk megismert tulajdonságai alapján.
Például:
mindenható, végtelen, bölcs, szeretettel teljes, igazságos, hűséges, jóságos, kegyelmes, irgalmas...

2.3. Személyes tapasztalat, hasonlat:

Példa:
Az Együttlátók Alapítvány "Tegyünk együtt lelki egészségünk védelméért" című programja keretében tanultuk meg a Forrózuhany feladatot, aminek az a lényege, hogy valamely társunkról csupa-csupa pozitív visszajelzést gyűjtünk csokorba. Ezeket a dicséreteket írásban rögzítjük, majd a kiválasztott személy számára felolvassuk. Ez a dicséretözön, mely nem üres beszéd, hanem  valós tapasztalatokból merít, úgy hat a dicséretben részesített személy lelkére, mint egy jóleső, forró zuhany.
A feladat során megtapasztaltuk, hogy aki kapja és aki adja is fürdőzik az örömben!
A feladat/dicséret Hatásai:
1. Pozitív viszonyulás ahhoz, akit dicsérünk.
2. Visszahat: öröm a szívünkben, mosoly az arcunkon.
3. A szeretetkapcsolat megerősödik, a bizalom növekszik.
Hasonlóképpen van ez az Istendicsérettel is: visszahat ránk.

2.4. Imádságokról

A Miatyánk imádság záradékában imádkozzuk:
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
A dicsőítő imádság tehát Isten dicsőségének elismerése és hirdetése azzal a szándékkal, hogy minden teremtmény megismerje és szeresse Őt.

A szentmise állandó dicsőítő imádsága a Glória - Dicsőség a magasságban Istennek...

A zsolozsmában a zsoltárok végén imádkozzuk az ún. kis doxológiát.

Kis doxológia: 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Személyes tapasztalat: előfordul, hogy ezt a kétsoros imádságot mondom, mondom és mondom magamban úgy, hogy a "most" szónál mindig egy pillanatra megállok, és az aktuális élethelyzetet belekapcsolom.
Például: ...most, amikor az 5-ös autóbuszon utazom...

Dicsőítő imádságot a saját szavainkkal is mondhatunk. 

2.5. Mi történik, ha Istent dicsőítjük?

Néhány példa a Bibliából:

1. Jerikó bevétele:
A városfalakat körbejárva dicsőítik Istent és a falak leomlanak.

2. A 3 ifjú esete, akiket Istenhitük miatt tüzes kemencébe vetnek, (Dán.3.)
A király megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe.
Ők a tüzes kemencében jártak-keltek, és Istent dicsőítették.
Ennek hatására testükön semmi hatalma nem volt a tűznek, fejüknek egyetlen hajaszála sem perzselődött meg, ruhájuk sem sérült meg, sőt még a tűz szaga sem járta át őket.

3. Pál és Szilás a börtönben: (ApCsel 16.)
Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy a börtön alapjai megremegtek. Az ajtók mind kinyíltak, és mindenkiről lehullott a bilincs

Mi történik tehát, ha Istent dicsérik, dicsőítik?
Falak leomlanak, a tűz nem éget, és bilincsek esnek le, ajtók nyílnak meg.
Valami természetfeletti történik.

Miért?
Amikor Istent dicsőítjük, belépünk az Ő lakhelyére, megnyílik a Menny, ahol folyamatos a dicsőítés, és ennek válunk részeseivé.
A dicsőítő imában tehát önmagáért dicsérjük Istent.
A dicsőítés nem saját érzelmeink kifejezése, hanem Isten szentségének hittel történő megvallása.
Kezdjük el gyakorolni már itt a földön, hiszen az örök boldogságban ezt fogjuk tenni örökkön örökké anélkül, hogy megunnánk.

2.6. Néhány dicsőítésre buzdító igehely:

"Mutassuk be az Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak gyümölcsét." (Zsid 13, 15)

"Adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, és szent udvarában imádjátok az Urat!" (Zsolt 29, 2)

"Ti, akik szeretitek, dicsőítsétek az Urat!" (Zsolt 30, 5)

"Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! Dicsőséged betölti a mennyet és a földet." (Római Mise­könyv; vö. Iz 6,3)

"Teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük, Uram, a te dicsőséged, mert méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent égi titkaidban." (Bizánci liturgia)

"Hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a föl­dön, a föld alatt és a tengerben levőkkel együtt ezt mondta: “A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkönörökké!”" (Jel 5, 13)

"Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett szá­molni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezük­ben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és mondták: “Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent, mondván: “Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkönörökké! Amen.”" (Jel 7, 912)

2.7. Ismert dicsőítő énekek:

Karácsonyi dicsőség...
Húsvéti dicsőség:
Dicsőség, szent áldás, tisztesség...

Ifjúsági ének:

Dicsérje minden nemzet,
dicsérje az Urat.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Együttlátók Alapítvány
2024. június 18.

Made by FortuNet
Oldal tetejére