Március 2. - Az ima világnapja

2021.03.02

Együttlátva Többet Látunk!

 

Kedves Mindenki!Medjugorjei Szűz Mária, saját kép

 

március 2. - Az ima világnapja

Ez a nap a keresztény nők ökumenikus imanapja, az amerikai asszonyok kezdeményezésére 1920 óta ünnepeljük. 

Ezen a napon a békéért, az emberek közötti egyetértésért, a gyermekek jobb jövőjéért imádkozunk.

 

De 2021-ben, a világjárvány idején a koronavírus áldozataiért, a betegekért, az orvosokért és ápolókért és minden segítő emberért is imádkozzunk ezen a napon is.

 

Dsida Jenő alábbi, közel 100 évvel ezelőtt megfogalmazott könyörgő imakölteménye döbbenetesen aktuális:

Új imádság

 

Nézd én Uram, a lázas világnak

Hörgő mellében vonagló kín dúl –

Csontkezü Halál végigsimítja,

S torzzá meredten oszlásnak indul.

Kezedtől emelt roppant nagy égbolt

Hiába lövell szent, ölelő fényt:

Sóhajtoz a föld a hideg űrben

November esti zord temetőként.

Sötét ravatal, lobogó gyertya...

Hajdan édenkert, mily árva, mily bús!

Könyörülj rajtunk, gyere mihozzánk;

Életet osztó, irgalmas Krisztus!

Rád néz a halott üveges szemmel,

Érintésedet epedve várja –

Életre vár, mint temetett Lázár,

Naimi ifju, Jairusz lánya...

Gyere hát Krisztus! Könyörülj rajtunk!

Nagy, erős hangon mondd ki igédet:

A megfagyott vér pezsdüljön újra!

Haljon a Halál, éljen az Élet!

 

Mit jelent az "ima" kifejezés?

 

A Magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az imádság a szó legszorosabb értelmében beszélgetés Istennel. Tágabb értelemben véve egy olyan személyes kapcsolatot jelent Istennel, amely minden időben és helyzetben megtapasztalható, mert Isten az életünk Ura és fenntartója. 

 

Az ima az ember lényegéhez és létezéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik. Ez azt jelenti, hogy az ember beszéd- és gondolkodásképességének része az imádkozás képessége. Az emberi ész, amennyiben valójában szabadon felteheti kérdéseit, mindig keres valakit, aki létezésének oka, és aki nap mint nap megtapasztalható módon gondoskodik róla. 

 

Az imádságnak milyen fajtái vannak? 

 

Az imádságokat több szempont szerint csoportosíthatjuk. 

 

1. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk 

szóval, 

gondolattal, 

érzelmeink, belső küzdelmeink, 

munkánk, cselekedeteink

és önmagunk felajánlásával. 

 

A szóval végzett imát mondhatjuk halkan, hangosan vagy énekelve is.

a szóbeli imádság párszavas formája a röpima.

 

Mi az elmélkedés?

A Magyar Katolikus Katekizmusban olvassuk, hogy:

"Az elmélkedésnek annyi módszere van, amennyi a lelki mesterek száma. A keresztény embernek akarnia kell rendszeresen elmélkedni, nehogy a magvető példabeszédéből az útszélhez, a sziklás vagy tövises talajhoz váljék hasonlóvá. A módszer azonban csak vezető; a lényeg a Szentlélekkel együtt haladni az imádság egyetlen útján, aki Jézus Krisztus. 

 

Az elmélkedés fölhasználja a gondolkodást, a képzeletet, a lélek érzéseit és vágyait. Ez az összeszedettség szükséges a meggyőződéses hitbeli elmélyüléshez,

a szív megtéréséhez és a Krisztust követő akarat erősödéséhez."

(Lásd: 2707, 2708)

 

Mi a szemlélődő imádság?

"Avilai Szent Teréz így válaszol: "A belső ima megítélésem szerint nem más, mint barátság, melyben gyakran négyszemközt beszélünk azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket." 

A szemlélődő ima azt keresi, "akit szeret a lelkem" (Én 1,7): Jézust -- és benne az Atyát -- keresi, mert a szeretet kezdete mindig az utána való vágyakozás; és tiszta hittel keresi Őt, azzal a hittel, amelynek hatására

Belőle megszületünk és Benne élünk. A szemlélődő imádságban is elmélkedhet még az ember, de a tekintet már az Úrra irányul."

(Lásd: 2709) 

 

2. Tartalma, illetve célja szerint az ima lehet:

hálaadó, 

dicsőítő, 

engesztelő 

és kérő. 

 

Az Egyház hivatalosan is, egyénileg is szinte minden cselekményét hálaadással fejezi be. 

A dicsőítő ima Isten dicsőségének elismerése és hirdetése azzal a szándékkal, hogy minden teremtmény ismerje és szeresse Őt. 

A szentmise állandó dicsőítő imája a Dicsőség a magasságban Istennek... kezdetű.

 A zsoltárok végén és a responzóriumokban imádkozzuk az úgynevezett kis doxológiát: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Dicsőítő imát a saját szavainkkal is mondhatunk. 

Az engesztelő ima célja a sértés jóvátétele, az engesztelés a bűnbánat kifejezése. 

Például: Bűnbánati zsoltárok.

A kérő ima az üdvösség szempontjából fontos lelki és anyagi javak elnyerésére irányul. 

Amikor embertársainkért imádkozunk, az közbenjáró ima.

 

3. Jellege szerint az ima lehet:

liturgikus 

és liturgián kívüli imádság.

 

A liturgikus imádság az Egyház hivatalos, közösségben végzett, nyilvános imája: elsősorban a szentmise és a zsolozsma.

a liturgián kívül végzett imát Lehet végezni egyedül vagy közösségben. 

A közösségben végzett magánimádságok az úgynevezett paraliturgikus imádságok, például: 

a litánia,

a rózsafüzér

és a keresztút.

Különleges csoportot képeznek az archaikus népi imádságok.

 

Mikor imádkozzunk?

 

A Katolikus Egyház Katekizmusa a hívőknek az állandó imádságot tápláló imádságos ritmust javasol. Ez egyfelől napi ritmust jelent: imádkozzunk reggel és este, valamint étkezések előtt és után, és imádkozzuk a zsolozsmát. 

Másfelől heti ritmust is ajánl: a vasárnapot, amelynek középpontja az eucharisztikus áldozat, különösen is megszenteli az imádság. 

Továbbá a liturgikus esztendő körforgása és nagy ünnepei alapvető ritmust ad a keresztények imaéletében. 

(lásd: 2698) 

 

Miért imádkozzunk?

 

Tulajdonképpen bármiért imádkozhatunk, amit megengedett módon szabad kívánni. Evilági javakért is, mint például élelemért, ruháért, tanulást vagy munkát segítő eszközért, szakmai sikerért, munkahelyért, békéért, egészségért stb. Ugyanakkor a legfőbb célt, lelkünk örök üdvösségét tartsuk legfontosabbnak. Kérjük a Szentlélek adományait és a kegyelmi életben való növekedésünket. Jézus kifejezett kérése, hogy imádkozzunk ellenségeinkért.

 

Mikor nem hallgat meg Isten egy imát?

 

Isten nem hallgatja meg az imánkat, ha: 

- olyan valamit kérünk, ami kárt okoz nekünk, sőt még üdvösségünket is veszélyezteti. Gondoljuk csak meg, egy földi apa sem adja oda kicsi gyermekének a kést, amit az kér, mert tudja, hogy a kisgyerek a késsel megsebezheti magát; 

- valami bűnös dolgot kérünk (például Isten segítsen ellopni valamit);

- olykor Isten a kért dolgot később vagy más módon adja meg, mert ez így hasznosabb a számunkra;

- olykor nem vesszük észre, hogy Isten megajándékozott bennünket, például, amikor egy kísértés vagy veszély forrásától elvezet bennünket. Holott Isten sokszor ezen a módon siet segítségünkre!

 

Az imádságnak lehetnek külső jegyei, mint a lehajtott fej és az összetett vagy összekulcsolt kezek, a letérdelés. Sok olyan mozdulatot, gesztust is kapcsolhatunk az imádságunkhoz, amely az örvendezést fejezi ki.

 

Ismered Assisi Szent Ferenc alábbi imáját?

Olvasd el, és tanuld meg, hogy gyakran imádkozhasd.

 

Szent Ferenc imájaAssisi Szent Ferenc /forrás: Internet

 

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, 

hogy megváltoztassam, Amit lehet, 

és adj bölcsességet,

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,

hogy összekössek, ahol széthúzás van,

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,

aki elveszíti magát, az talál,

aki megbocsát, annak megbocsátanak,

aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.

 

Bieber Mária

Zagyvaróna, 2021. március 2.

Made by FortuNet
Oldal tetejére