Bevezetés a Braille-írás-olvasás "rejtelmeibe"

2021.03.17

Együttlátva Többet Látunk!

 

Kedves Érdeklődők!

 

Az Együttlátók Alapítvány elkötelezett a Braille-írással-olvasással kapcsolatos ismeretterjesztésben, hasznos információk megosztásában, a pontírás népszerűsítésében.

 

Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe az alábbi könyvismertetést, amely előadás formájában 2016. március 16-án hangzott el a Nemes-Nagy Tünde és munkatársai által az online térben megvalósult Nemzetközi Oktatási Konferencia keretében.

 

Bevezetés a Braille-írás-olvasás "rejtelmeibe" Bieber Mária: Bevezetés a Braille – Írás  - Olvasás „Rejtelmeibe”

 

(Könyv a Braille-írás megismertetésére és népszerűsítésére)

 

Bevezető gondolatok

 

A könyv mottója a következő, Arany Jánostól választott idézet:

 

"Az olvasás által napról napra valami ragad az emberre, és utóbb azt veszi észre, hogy más emberek szinte szívesen hallgatják a beszédjét, mert igaz az, hogy aki tanult valamit, még a nyelve is könnyebben fordul a szájában...”

(Arany János)

 

Az idézet önmagáért beszél, és egyértelmű, hogy nem csupán az úgynevezett síkírásos, azaz látó betűk olvasására vonatkoztatva igaz, hanem a Braille-írás-olvasásra is, vagyis a konkrét, szó szoros értelemben vett, tapintás útján történő olvasásra is.

 

A könyv címe:

Bevezetés a Braille-írás-olvasás "rejtelmeibe"

 

Mit jelent ez a cím?

 

A könyv szerzője arra vállalkozik, hogy az Olvasót, aki fellapozza a kiadványt, képletesen ugyan, de mégis kézenfogva vezesse, mégpedig bevezesse, vagyis befelé vezesse egy számára még ismeretlen, ezért titokzatosnak látszó világba.

 

A "rejtelmeibe" kifejezés idézőjelbe van téve, arra utal, hogy ez a rejtelmesség, titokzatosság leleplezhető, a pontírástól való esetleges idegenkedés barátságos kapcsolattá változtatható, és a Braille-írás a 21. században is tud hatékony segítőtársává, a mindennapok kísérőjévé válni a látássérült embereknek.

 

És hát végeredményben ez a megfejtésre és egyben felfedezésre váró világ maga a Braille-írás, ami első pillanatra zavarba ejtő pötty-tengernek tűnhet. Olyan ez, mint amikor tiszta, felhőtlen éjszakákon a fejünk fölött felragyogó csillagok világító pontjait látják azok, akik feltekintenek, és rácsodálkoznak erre a természetadta szépségre. De azok, akik valamennyi csillagászati ismerettel is rendelkeznek, a csillagok világító pontsokaságában megtalálják az esthajnalcsillagot és a különböző csillagképeket is. Ehhez hasonlóan, akik akár ennek a könyvnek a segítségével beavatódnak a pontírás "rejtelmeibe", azok nem csupán rácsodálkoznak a fehér papírlapon domborodó fehér pötty-tengerre, hanem felfedezhetik a Braille-rendszer pontok sokaságába rejtett logikáját és sokoldalú, modern korunkban is praktikus használhatóságát.

 

Pázmándiné Erőss Andrea a könyv Ajánlójában így fogalmazott: Braille ABC

 

"A Bevezetés a Braille-írás-olvasás „rejtelmeibe” című könyv nem csak tanít, hanem összefoglalja mindazt az ismeretet, ami szükséges ahhoz, hogy a vakok írása ne titokzatos „pöttytenger” legyen, hanem kapcsolat a látássérült és a látó emberek között."

 

Motivációk és tapasztalatok a könyv megírásához

 

Mi motivált a könyv megírására? Célom volt, hogy a Braille-írással kapcsolatos, akkor és ott rendelkezésemre álló ismereteket és tapasztalatokat egybegyűjtsem, összefoglaljam, és mindezt közérthető formában átnyújtsam az Érdeklődőknek.

 

A könyv anyagának összeállításakor támaszkodtam:

 

•     a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tiflopedagógia szakán megszerzett tudásomra;

 

•     az 1991 óta a vak és aliglátó gyermekek pontírásra tanításában összegyűjtött tapasztalataimra;

 

•     azokra  a  személyes  emlékekre,  élményekre,  tapasztalatokra,  amelyekkel mint látássérült diák, iskolai tanulmányaim során találkoztam, illetve amelyeket látássérült felnőttként nemcsak a munkám, hanem a szabadidős tevékenységek kapcsán is folyamatosan megtapasztalok;

 

•     a  2008—2009-es  tanév  során  a Gyengénlátók Általános Iskolájában kollégák részére tartott „házi tanfolyam” tapasztalataira;

 

•     a 2011 óta a Braille-bizottságban végzett közös munkánk eredményeire, sokirányú gondolatcseréinkre és tapasztalatainkra;

 

•     a Vakok Általános Iskolája által kiadott, különböző tantárgyakhoz kapcsolódó Braille-tankönyveknek, valamint az MVGYOSZ Braille-kiadványainak rendszeres olvasásával szerzett ismereteimre, információimra;

 

•     az aktuálisan érvényben lévő Magyar Helyesírási Szabályzat tanulmányozása

során szerzett ismeretekre, amelyeket egyénileg is, a Braille-bizottság keretében közös munkafolyamat részeként is összevetettünk a Braille-írás-olvasás síkírással megegyező, illetve attól eltérő sajátosságainak megállapítása céljából;

 

•     különféle, a Braille-írás-olvasással kapcsolatos szakirodalmakra;

 

•     valamint az interneten fellelhető, braille-jal kapcsolatos anyagokra, pl. Péter

Zsigmondnak sok ismertetőjére.

 

Kiknek ajánlhatjuk a könyvet? Tulipán

 

•     az integráltan tanuló látássérült gyermekek tanárainak,

 

•     a látássérült gyermekek szüleinek, hozzátartozóinak,

 

•     a gyógypedagógus-hallgatóknak,

 

•     a látásukat később elveszített személyeknek és hozzátartozóiknak,

 

•     és azoknak is, akik a Braille-írást már ismerik akár szakemberként, akár laikus érdeklődőként.

 

Bízom abban, hogy a könyv Mindenki számára nyújthat új ismeretet, olyan tudásmorzsát, amely gazdagíthatja meglévő ismereteit.

 

A könyv főbb témakörei

 

A könyvben 25 éves tiflopedagógiai munkámnak, azon belül is a Braille-írás-olvasás tanításának tapasztalatait foglaltam össze. A könyv 156 oldalas, és 6 nagy témakörre tagolódik a benne lévő ismeretanyag.

 

Nemcsak elméleti tudnivalókat, szakszerű leírásokat, gyakorlati tapasztalatokból vett magyarázatokat tartalmaz, hanem fotók, ábrák és táblázatok, továbbá feladatok is gazdagítják a mondanivalóját.

 

A főbb fejezeteken belüli kisebb egységek – Érdekesség, Feladatok, Figyelem, Jó tudni – színesítik, kiegészítik az úgynevezett törzsanyagot, és segítik a figyelem ébrentartását.

 

Tapintásfejlesztés Hatrekeszes gyógyszeres doboz

 

A kiadvány az ismeretek átadásában a fokozatosság szempontját veszi alapul.

 

Az első fejezetben először néhány tapintást fejlesztő játékot mutat be, és hangsúlyozza a tapintásfejlesztés fontosságát a pontírás oktatása előkészítő szakaszában. Ez a téma gyermekek esetében kifejezetten hangsúlyos, de felnőttek esetében sem elhanyagolható.

 

Az egyszerűbb manipulációt igénylő építőjátékoktól a finomabb megkülönböztetést feltételező gyöngyfűzésen keresztül számos játék, ill. hétköznapi szituáció (pl. gombolás, cipőfűzés) alkalmat kínálhat a tapintási készség fejlesztésére. Találunk játékleírásokat is a könyvben, amelyek célja a gondolatébresztés, az ötletadás és az inspirálás.

 

Louis Braille élete és munkássága

 

A második fejezetben Louis Braille élettörténetével és munkásságával ismerkedhetünk meg. Ehhez kapcsolódó érdekességeket, irodalmi részleteket és verseket a könyv végén, a mellékletben találunk. Ezek célja, hogy az Olvasóhoz még közelebb hozhassa a könyv a vakírás feltalálójának személyét.

 

A Braille-rendszer

 

A harmadik fejezetben magával a Braille-rendszerrel foglalkozunk: a hatpontrendszer alapjaival, a Braille-ábécé sajátosságaival, a Braille-tanítás segédeszközeivel, a Braille-írásjelekkel és alkalmazásuk szabályaival.

 

A segédeszközök sorában a professzionális segédeszközökön túl néhány, úgynevezett házi megoldást is ajánl a könyv, például a hatpontrendszerben való tájékozódás gyakorlására alkalmas lehet egy hatrekeszes gyógyszeradagolós doboz, egy teásdoboz vagy egy szintén hatrekeszes tojástartó is.

 

Az írást és az olvasást egyidejűleg célszerű tanulni, hogy egymást erősítse a kétféle tanulási folyamat.

 

A könyv külön gondot fordít a magyar pontírásban 2012 óta bevezetett változtatások megismertetésére, azok indoklására, valamint a síkírástól továbbra is eltérő jelölések magyarázatára. Így például a mondatvégi ponttal, a zárójelekkel és gondolatjellel kapcsolatos módosítások leírásán túl a változtatások okait is részletezi a kiadvány.

 

Azt is hangsúlyozza az ismeretterjesztő anyag, hogy pontírásban is alkalmazni kell minden olyan helyesírási szabályt, amely a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott, mindenkori hatályos helyesírási szabályzatban megjelenik. Ezért ezeket a kiadvány alapértelmezettként tekinti, és az egyes fejezetek tárgyalása során a hangsúly az ettől eltérő specialitások ismertetésére kerül.

 

Matematika Domború dominó

 

A 4. fejezet teljes egészében a matematikáé. Ebben a fejezetben a számjeltől kiindulva az egész és törtszámok, pozitív és negatív előjelű számok írásán keresztül eljutunk a műveleti jeleken át a mértékegységek jelöléséig, sőt azon túlra is: azaz a középiskola végéig szükséges valamennyi Braille-jelölés ismertetéséig.

 

Érdekességként említem meg a betűk és számok kapcsolatát. Ha bizonyos köznevek vagy tulajdonnevek elé számjelet írunk, a szavak többjegyű számmá változnak. Ilyen például: 

bab +számjel =212

gebe +számjel =7525

Bea +nagybetűjel helyett számjel =251

Ida +nagybetűjel helyett számjel =941

 

A sor folytatható a játékosság jegyében.

 

Amiről még tudni érdemes

 

Az 5. fejezetben tárgyaljuk a különböző speciális jelöléseket és alkalmazásuk szabályait, például az írásjelek és betűk visszaállítására szolgáló 6-os pontot. Megtudjuk, hogyan jelöljük pontírásban az időpontokat, hogyan írjunk át verseket, hogyan jelöljük a szentírási rövidítéseket, hogyan jegyezzünk le e-mail címet, vagy mi is a listajel pontszáma.

 

Ebben a részben olvashatunk a rövidírásokról, az angol és a német nyelv Braille sajátosságairól, a Braille-könyvtárról, továbbá a Braille-tábla hasznosságáról és a pontírásos levelezés módjáról, valamint a Braille-kijelzőkről.

 

Amikor azt gondolnánk, hogy az e-mailek és SMS-ek korában a pontírásos levelezés már idejétmúlt, akkor magam részéről megjegyzem, hogy örömmel fogadom, amikor az az egyesület, amelynek tagja vagyok, a fontosabb eseményekről, tudnivalókról pontírásos formában is tájékoztat, illetve külön örömöt jelent számomra az, hogy egy általános iskoláskori barátnőmmel, ha levelet váltunk egymással, azt  ma is Braille-írásban tesszük. Tehát én a 21. században is várom a postást, mert olykor papír alapú levelet hoz, mégpedig pontírásban!

 

Extrák Magyar kártya

 

A hatodik fejezet címe: Extrák. Arra utal a cím, hogy ebben a részben valódi érdekességekről, csemegékről lehet olvasni. Például arról, hogy a Braille-írás titkosírás, és ténylegesen alkalmat is kínálnak a pontírásos betűalakok a rejtjeles írásmódokra. Itt ismerhetjük meg a számírás, a tükörírás és a kulcsírás és ezek variációinak módozatait.

 

Ebben a fejezetben azt a kérdést is feltesszük, hogy lehet-e pontírásban rajzolni? Az érdekesség és a játékosság jegyében néhány rajzot meg is mutatunk. Természetesen ez a rajzos elfoglaltság az aliglátók és gyengénlátók, illetve a látásukat később elveszítők számára lehet érdekes és játékos tevékenység.

 

Összegzés

 

Végeredményben, aki átlapozza a könyvet, meggyőződhet arról, hogy a braille-rendszer használata a legmodernebb, tanulást és munkát segítő eszközök ellenére sem elavult, hanem azokat kiegészíti, vagy talán fordítva: azok egészítik ki az immár hagyományosnak mondható Braille-írás-olvasást.

 

A könyvet 2016 őszén adta ki az MVGYOSZ a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Felmerülhet a kérdés, aktuális-e még a tartalma?

 

Egy-két részletében lehetne aktualizálni, kiegészíteni a benne foglalt információkat. Például a tájékoztatás céljából megjelenhetne benne az az információ, hogy 2021-ben Braille-ábécéskönyvet már az MVGYOSZ segédeszközboltjában is lehet kapni a Braille-bizottság munkájának köszönhetően. Továbbá felhívhatná a könyv a figyelmet a Pontról Pontra nevű társasjátékra is, amelynek célja a Louis Braille életével és munkásságával, valamint a Braille-írással kapcsolatos tudnivalók szélesebb körben történő ismertté tétele és népszerűsítése.

 

Ugyanakkor a magyar Braille-írás-olvasást érintő alapvető kérdésekre ez a kiadvány máig hiteles válaszokat ad, ezért érdemes elolvasni, és azt követően szükség esetén újra fel-fellapozni.

 

Bieber Mária Szív

(Braille-bizottság tagja - Együttlátók Alapítvány elnöke)

Budapest, 2021. március 16.

 

További részletekért, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre a:

www.egyuttlatok.hu

weboldal

főoldalán.

 

Írhatnak is nekünk az alábbi e-mail címre:

info@egyuttlatok.hu

 

Együttlátók Csapata

 
Made by FortuNet
Oldal tetejére